matka: Pella Holzheimer Linde

RTG 0/0, 4*VT, CAJC, CAC
Zkoušky: ZZO, BH